02/6345 1330, 6345 1328
spirit@spiritsl.sk
Gercenova 6/A, 851 01, Bratislava

Contact

Contact Form

Pošlite nám email
Súhlas
(voliteľné)

Miscellaneous Information

Zaškrtnutím políčka s textom: „Súhlasím s použitím osobných údajov na marketingové účely“  zákazník/klient/odberateľ dáva spoločnosti Spirit Slovakia spol. s r.o., so sídlom: Gercenova 6/A Bratislava 851 01, IČO: 31 318 835, zapísanému: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 2356/B, so štatutárnym orgánom: Ing. Roman Čerepkai, konateľ a Ing. Vladimír Čerepkai, konateľ a kontaktným údajom: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „dodávateľ“) svoj vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný súhlas na to, aby v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“), spracúval jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail, doručovacia adresa a aby tieto osobné údaje boli zaradené do databáz dodávateľa, a to na účely poskytovania servisu a  služieb,  a  na účely distribúcie a doručovania periodík a na marketingové účely (informovanie o ponukách služieb vrátane reklamných ponúk, o možnosti zakúpenia služby na ďalšie obdobie, o akciách, o produktoch alebo službách dodávateľa alebo jeho obchodných partnerov a pod.). Súhlas so spracovaním osobných údajov sa udeľuje na dobu 2 roky. Dodávateľ vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje použije len na vyššie uvedené účely.

Prevádzkovateľ týmto súčasne informuje dotknutú osobu, že na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa má právo:

  1. žiadať o prístup k svojim osobným údajom podľa ust. § 21 Zákona o ochrane osobných údajov,
  2. kedykoľvek svoj súhlas odvolať
  3. na opravu osobných údajov podľa ust. § 22 Zákona o ochrane osobných údajov,
  4. na výmaz osobných údajov podľa ust. § 23 Zákona o ochrane osobných údajov,
  5. na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa ust. § 24 Zákona o ochrane osobných údajov,
  6. na presnosť osobných údajov podľa ust. § 26 Zákona o ochrane osobných údajov,
  7. namietať spracúvanie osobných údajov podľa ust. § 27 Zákona o ochrane osobných údajov,
  8. podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR podľa ust. § 100 a nasl. Zákona o ochrane osobných údajov.

Informácie

SPIRIT Slovakia
Gercenova 6/A
851 01, Bratislava
02/6345 1330
02/ 6345 1328
spirit@spiritsl.sk

Sledujte Tissot